Privatumo politika

UAB „Mingės Egzotika“ privatumo politika

Bendrosios nuostatos:

 1. Šioje UAB „Mingės Egzotika“ (toliau – Bendrovė arba mes) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos, su Jumis susijusios, informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtis, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai, Jums domintis Bendrovės veikla, naršant mūsų internete svetainėje www.apgyvendinimasmingeje.lt (toliau – Svetainė) ir/ar Jums perkant ar ketinant įsigyti Bendrovės paslaugas. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Todėl rekomenduojame išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas, o kilus klausimų – prašome nedvejodami susisiekite su mumis Privatumo politikos 2 punkte nurodytais kontaktais.
 2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė – UAB „Mingės Egzotika“, juridinio asmens kodas: 300105538, registruotos buveinės adresas: Minijos (Mingės) kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas, LT-99050, el. paštas: minija@mingesegzotika.lt, tel.: +370 441 69526, tinklapis (Svetainė): www.apgyvendinimasmingeje.lt,   taip pat esami ar būsimi jos filialai ir atstovybės bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkia teikdama paslaugas, ir kurie yra įgalioti veikti Bendrovės vardu.
 3. Jūs galite lankytis Svetainėje domėtis teikiamomis paslaugomis ir nesuteikę apie save jokios informacijos (išskyrus tą, kurią surenka naudojami slapukai (angl. cookies).
 4. Ši Privatumo politika Jums taikoma, jei Jūs anksčiau domėjotės, dabar domitės, įsigijote arba išreiškėte ketinimą įsigyti Bendrovės teikiamas paslaugas, kokiu nors formatu teikėte(-iate) duomenis arba esate kaip nors kitaip susiję su Bendrove. Ši privatumo politika taikoma nepriklausomai nuo to, kokiu būdu teikiate duomenis: naršydami Svetainėje, lankydamiesi Bendrovės socialinių tinklų paskyrose, bendraudami su mumis tiesiogiai, telefonu, elektroniniu būdu (pvz., mobiliosiomis programėlėmis) ar bet kuriuo kitu Jūsų pasirinktu būdu.
 5. Laikysime, jog visi Svetainės vartotojai atidžiai perskaitė šią Privatumo politiką, ją suprato ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, prašome neteikti mums asmens duomenų.
 6. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šia Privatumo politika ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.
 7. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir/ar savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Bendrovės vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat Bendrovė užtikrins, kad minėti asmenys būtų saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
 8. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenis, yra įpareigoti ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Pagrindinės sąvokos:

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, kai toks nustatymas gali būti atliekamas tiesiogiai ar netiesiogiai (gaunant duomenis iš kitų šaltinių).Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ar kiti duomenys, kuriais remiantis galima Jus identifikuoti.
 2. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
 4. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 5. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus duomenų gavėjui(-ams).
 6. Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija arba operacijų seka, kuri yra atliekama su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis; tokios operacijos gali apimti rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinimą ar bet kokias kitas operacijas su duomenimis.
 7. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 8. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

Duomenų tvarkymo pagrindai, duomenų apsaugos principai ir saugumo lygis:

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali būti:
  • Jūsų duotas sutikimas;
  • Jūsų ketinimas sudaryti sutartį arba jau sudaryta sutartis su Bendrove;
  • teisės aktuose nurodytas pagrindas (pavyzdžiui, vykdant bet kokią pareigą, numatytą teisės akte, taip pat laikantis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų);
  • teisėtas Bendrovės interesas (pavyzdžiui, pareiškiant ir ginant teisinius ieškinius bei atliekant kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti, siekiant gerinti aptarnavimo kokybę, užtikrinant Bendrovės veiklos nuoseklumą ir tvarumą, atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą Bendrovės paslaugomis).
 2. Bendrovė rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:
  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas). Jūs, pateikdami savo asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi;
  • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
  • Bendrovė turi sugebėti įrodyti, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis yra laikomasi visų šių aukščiau nurodytų principų (atskaitomybės principas).
 3. Bendrovei Jūsų asmens duomenų saugumas yra labai svarbus. Bendrovė naudoja įvairias saugumo užtikrinimo technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

Kokius duomenis mes renkame apie Jus?

Pagrindinis tikslas, dėl kurio Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis, yra paslaugų teikimas Jums: sutarties tarp Jūsų ir Bendrovės sudarymas (arba ketinimas sudaryti sutartį), jos vykdymas bei kontrolė:

 • Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, gali būti tvarkomi tokie duomenys: direktoriaus ar kito įgalioto atstovo veikti įmonės vardu vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, valdybos narių, akcininkų duomenys (tik tuo atveju, jei reikalingas šių valdymo organų pritarimas sandorio sudarymui ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga įsitikinti, kad toks sprendimas/pritarimas buvo gautas), įgaliojimo kopija. Užsakant Bendrovės paslaugas Svetainėje, gali būti prašoma Jūsų pateikti tam tikrus finansinius duomenis, leidžiančius apdoroti Jūsų mokėjimą. Jums atliekant mokėjimą, mes naudojamės trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl patys nerenkame ir nesaugome kreditinių kortelių ir kitų bankinių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mūsų mokėjimų paslaugų teikėjams, kurių privatumo politikose galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Visus mokėjimo duomenis saugo „Paysera“. Jų privatumo politikos nuorodas rasite čia;
 • Duomenų saugojimo terminas: aktyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys saugojami sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y., nuo duomenų gavimo iki sutarties įvykdymo momento. Atitinkamai pasyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys nurodytu tikslu saugomi 10 (dešimt) metų, terminą skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo dienos. Pasibaigus šiame punkte numatytam asmens duomenų saugojimo terminui jie sunaikinami, t. y., iš aktyviosios duomenų bazės ištrinami įvykdžius sutartį, o iš pasyviosios duomenų bazės ištrinami senesni nei 10 (dešimties) metų asmens duomenys. Jei yra – sunaikinamos popierinės ar kitos materialios formos dokumentų versijos. Tuo atveju, jeigu Bendrovė, gavusi duomenis, priima sprendimą nesudaryti sutarties, duomenys aktyviojoje duomenų bazėje bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų gavimo momento;
 • Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), juridinių asmenų, kai asmuo yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan., arba kuriuos, teisėtais pagrindais, surenka pati Bendrovė;
 • Duomenų gavėjų grupės: už sutarties vykdymą atsakingi Bendrovės darbuotojai, kredito, finansų, mokėjimų ir/ar elektroninių pinigų įstaigos, teisininkai;
 • Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) tik atveju, kuomet sutarties sudarymo ir/ar vykdymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi. Tokiu atveju Bendrovė atlieka visus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus veiksmus.
 1. Bendrovė renka asmens duomenis sutarties su produktų tiekėjais, paslaugų teikėjais sudarymo (arba ketinimo sudaryti) tikslu, taip pat sutarties vykdymo bei kontrolės tikslu:
  • Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko duomenys. Jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, gali būti tvarkomi tokie duomenys: direktoriaus ar kito įgalioto atstovo veikti įmonės vardu vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, valdybos narių, akcininkų duomenys (tik tuo atveju, jei reikalingas šių valdymo organų pritarimas sandorio sudarymui ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga įsitikinti, kad toks sprendimas/pritarimas buvo gautas), įgaliojimo kopija;
  • Duomenų saugojimo terminas: aktyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys saugojami sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y., nuo duomenų gavimo iki sutarties įvykdymo momento. Atitinkamai pasyviojoje duomenų bazėje asmens duomenys nurodytu tikslu saugomi 10 (dešimt) metų, terminą skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo dienos. Pasibaigus šiame punkte numatytam asmens duomenų saugojimo terminui jie sunaikinami, t. y., iš aktyviosios duomenų bazės ištrinami įvykdžius sutartį, o iš pasyviosios duomenų bazės ištrinami senesni nei 10 (dešimties) metų asmens duomenys. Jei yra – sunaikinamos popierinės ar kitos materialios formos dokumentų versijos. Tuo atveju, jeigu Bendrovė, gavusi duomenis, priima sprendimą nesudaryti sutarties, duomenys aktyviojoje duomenų bazėje bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų gavimo momento;
  • Duomenų teikėjai: duomenys renkami tiesiogiai iš produktų tiekėjų, paslaugų teikėjų (arba asmens duomenys pateikiami jų vardu), juridinių asmenų, kai asmuo yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan., arba kuriuos, teisėtais pagrindais, surenka pati Bendrovė. Bendrovė vykdydama sutartis, gali papildyti tiesiogiai pateiktus asmens duomenis asmens duomenimis, gautais iš kitų šaltinių;
  • Duomenų gavėjų grupės: už sutarties vykdymą atsakingi Bendrovės darbuotojai, kredito, finansų, mokėjimų ir/ar elektroninių pinigų įstaigos, teisininkai;
  • Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) tik atveju, kuomet sutarties sudarymo ir/ar vykdymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi. Tokiu atveju Bendrovė atlieka visus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus veiksmus.
 1. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis įsiskolinimo valdymo tikslu. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant valdyti ir atgauti skolas, pareikšti pretenzijas, reikalavimus, ieškinius ir kitus dokumentus, pateikti dokumentus skolos išieškojimo vykdymui.
  • Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko duomenys, skolos suma, priskaičiuotos palūkanas, taikomos netesybos, perdavimo išieškojimui data, nurašytų skolų (jų dalių) suma, nurašymo data, duomenys apie kliento finansinius įsipareigojimus (galiojančių sutarčių kiekis, datos, rūšys, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai per mėnesį iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas, finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius, pradelstų mokėjimų sumos, kiekiai, pradelstų įmokų skaičius, atmestų paraiškų rūšys, atmestų paraiškų sumos, kredito suma, suteikimo ir grąžinimo datos, paslaugų kaina, palūkanos);
  • Duomenų saugojimo terminas: sudarant sutartį/paaiškėjus skolai, taikomas 10 (dešimt) metų nuo sutarties sudarymo/skolos susidarymo dienos saugojimo terminas, o pradėjus ieškinines procedūras, terminas pratęsiamas iki skolos grąžinimo ir 2 (dvejus) metus po grąžinimo. Duomenų saugojimo terminas grindžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais ieškinio senaties terminais;
  • Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, VĮ Registrų centras, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“) ir kitų įstaigų;
  • Duomenų gavėjų grupės: įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, teisininkai, teismai, arbitražai, kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, antstoliai, teisėsaugos įstaigos, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, kiti teisėtą interesą turinys subjektai;
  • Duomenys gali būti teikiami į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) tik atveju, kuomet skolos susidarymo aplinkybės yra susijusios su trečiąja šalimi. Tokiu atveju Bendrovė atlieka visus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus veiksmus;
  • Atkreipiame dėmesį, kad atsiradus Jūsų įsiskolinimui ir Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Bendrovė turi teisę teikti turimą informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y., finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, įmonėms, valdančioms skolininkų duomenų bazes (pavyzdžiui, Lietuvoje veikiančiam kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“. UAB „Creditinfo Lietuva“, įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva, tel.: 8 5 2394131, tinklapis: manocreditinfo.lt, kuri tvarko ir teikia Asmens duomenis tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) siekdama teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys įprastai tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Su savo kredito istorija Jūs galite susipažinti kreipdamiesi tiesiogiai į kreditų biurą).
 1. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų duomenis asmenų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu (siekiant užtikrinti Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų atvykstančių asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų ar kitokių teisių pažeidimų, Bendrovei priklausančio turto apsaugą nuo neteisėto darbuotojų ar kitų asmenų pasisavinimo, sugadinimo) stebėdama vaizdą Bendrovės valdomame laivuose „Svajonė“ ir „Forelle-Flicka“.
  • Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vaizdo duomenys. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir/ar analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį);
  • Duomenų saugojimo terminas: vaizdo įrašai saugomi 30 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašymo momento (nustačius pažeidimą – iki tyrimo pabaigos). Suėjus šiam terminui ant šių duomenų, automatiškai užrašomi nauji vaizdo duomenys;
  • Duomenų teikėjai: asmenys, patenkantys į Bendrovės kamerų stebėjimo lauką;
  • Duomenų gavėjų grupės: Bendrovės darbuotojai, turinys teisę stebėti vaizdą ir apsaugos paslaugas teikiančios įmonės atsakingi darbuotojai. Vaizdo įrašai taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
  • Duomenys į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) neteikiami.
 1. Bendrovė vidaus administravimo, o konkrečiai darbuotojų atrankos į laisvas darbo vietas tikslu, gali tvarkyti kandidatų duomenis, kurie nurodyti Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.
 2. Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, taip pat gali tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti pasiūlymus apie Bendrovės teikiamas paslaugas. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pavyzdžiui, el. paštu, telefonu, trumposiomis SMS žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (naudojant socialinius tinklus ar pokalbių programėlėse: Viber, Skype, WhatsApp, Signal, Telegram ir kt.).
  • Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobilaus telefono numeris;
  • Duomenų saugojimo terminas: 5 (penki) metai nuo duomenų gavimo momento arba iki atskiro Jūsų nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos. Šiuo dokumentu Jūs patvirtinate, kad esate informuoti apie tai, jog aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodami Bendrovę apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu: minija@mingesegzotika.lt. Pranešti apie atsisakymą Jūs taip pat galite el. būdu gautuose pranešimuose ir/arba pasiūlymuose nurodytu būdu (pavyzdžiui, naujienlaiškiuose paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.). Pranešime nutraukti asmens duomenų tvarkymą privalo būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris ir el. pašto adresas;
  • Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto;
  • Duomenų gavėjų grupės: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami;
  • Duomenys į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos teritorijos ribų) neteikiami.
 1. Bendrovė Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, išsiųstų, gautų pranešimų (susirašinėjimo) turinį, visą informaciją, kurią pasirenkate mums pateikti ar atskleisti, IP adresą, informaciją apie jūsų programinę įrangą, operacinės sistemos versiją, tikslią geografinę vietą) taip pat gali naudoti siųsdama Jums pranešimus, bendraudama su Jumis dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, pranešdama apie Bendrovės politiką ir sąlygas, taip pat atsakydama į Jūsų kreipimąsi (kontaktų išsaugojimo, komunikacijos palaikymo tikslu). Duomenys saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo komunikacijos būdu visiškai išspręsto klausimo, pateikto atsakymo ar gauto patvirtinimo dienos. Vėliau jie ištrinami tiek iš Bendrovės serverio, tiek iš konkretaus darbuotojo elektroninio pašto.
 2. Bendrovė taip pat gali rinkti duomenis iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti jums teikiamas Pavyzdžiui, mes naudojame „Google Analytics“, kuris  turi  slapukus ir kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai  leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei  vartotojo elgseną. „Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google LLC“ („Google“). „Google“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės  veiklą ir dalinasi  jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir indvidualizavimui. Google renkami  asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, susipažinkite su mūsų Slapukų naudojimo politika.
 3. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga sutarties vykdymo, įsiskolinimo valdymo ir kitais Politikoje nurodytais tikslais. Bendrovė tam tikrais atvejais privalo perduoti Jūsų asmens duomenis nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kad jie galėtų Bendrovei teikti savo paslaugas. Bendrovė, šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui, gali pasitelkti tokius nepriklausomus paslaugų teikėjus, kurie laikomi duomenų tvarkytojais: duomenų centrų, serverių, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Be to, Bendrovė taip pat gali naudotis ir kitų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtų užtikrinti savo produkcijos vystymo ir Svetainės funkcines galimybes. Asmens duomenys, kurie bus perduodami nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą. Visų šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informacija yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais, nei paslaugų teikimo Bendrovei, tikslais.
 4. Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ar nutartys bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai; atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti  nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus; dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo; ginant mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą; saugant  pagrindinius  asmens interesus.
 5. Bendrovė pasirūpino, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodami Jūsų asmens duomenys, laikytųsi Bendrovės nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis, susitarimus arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias Bendrovė yra sudariusi su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip pati Bendrovė, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir Bendrovei už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir Bendrovė. Visgi, informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliųjų ryšių saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami konfidencialią informaciją. Mes raginame jus nustatyti sudėtingus slaptažodžius savo vartotojo paskyroje, kad mes ar niekas kitas negalėtų pasiekti jokios slaptos informacijos, kurios atskleidimas gali padaryti jums didelę ar nepataisomą žalą.
 6. Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiais su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.
 7. Teikdami duomenis Jūs sutinkate, kad aukščiau minėti Jūsų duomenys būtų teikiami ir gaunami per Bendrovės ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė yra sudariusi asmens duomenų tvarkymo sutartis

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas ir specialūs duomenys:

 1. Bendrovė netvarko nepilnamečių iki 16 (šešiolikos) metų duomenų. Nepilnametis asmuo, siekdamas naudotis Bendrovės paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Jei manote, kad galime turėti informacijos apie nepilnametį asmenį, susisiekite su mumis. Mes ištrinsime bet kokią informaciją kuri bus gauta iš nepilnamečių asmenų, neturint įstatyminio atstovo sutikimo.
 2. Mes taip pat nerenkame tokios informacijos kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija (Specialūs duomenys). Prašome neteikti mums tokių duomenų ir susisiekti su mumis, jei manote, kad mes galime turėti tokios Mes turime teisę ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali būti laikoma Specialiais duomenimis.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:

 1. Bendrovė turi teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti Bendrovei įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:
  • Teisė susipažinti: turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų asmens duomenimis, įskaitant, pavyzdžiui, teisę žinoti, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kokių kategorijų asmens duomenys yra tvarkomi, kokias tikslais tai daroma;
  • Teisė ištaisyti: turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištaisytų bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  • Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais arba profiliavimu;
  • Teisė ištrinti (būti pamirštam): taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nebūtų pažeistas teisinis reikalavimas;
  • Teisė perkelti duomenis: jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad Bendrovė pateiktų Jums tokius asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės;
  • Teisė atšaukti sutikimą: tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo;
  • Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Jūs galite atsisakyti gauti Bendrovės pranešimus, kurie, Bendrovės manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su Bendrove šios Privatumo politikos 25.2 punkte nurodytais būdais.
 3. Tvarkant asmens duomenis ir vykdant tarp Bendrovės ir Jūs sudarytą sutartį ar kitais, šioje Privatumo politikoje, nurodytais tikslais, gali būti situacijų, kai Bendrovės prisiimti teisiniai įsipareigojimai, gali drausti atskleisti ar ištrinti Bendrovės saugomus bei tvarkomus duomenis (pavyzdžiui, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą). Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.
 4. Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog daugiau sužinoti apie Bendrovės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į Bendrovę Privatumo politikos 2 punkte nurodytais adresais ir numeriais.
 5. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba, kad Bendrovė pažeidė Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel.: 8 5 271 2804, 279 1445, faksas: 8 5 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt, tinklapis: ada.lt).
 6. Prašymą/skundą dėl susipažinimo, pataisymų ar asmens duomenų tvarkymo nesutikimo galite pateikti tiesiogiai Bendrovei, t. y., siųsti Bendrovei paštu, adresu: Minijos (Mingės) kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas, LT-99050, el. paštas: minija@mingesegzotika.lt. Prašyme/skunde asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei pridėti asmens dokumento tinkamai patvirtiną kopiją arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.
 7. Atsakymą į Jūsų prašymą/skundą Bendrovė pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo/skundo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė, Jums apie tai pranešusi, turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo/ atsakymo į skundą ar kitų Jūsų prašyme/skunde nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą.
 8. Jeigu Jūsų prašymas/skundas bus teisiškai pagrįstas, Bendrovė išnagrinėjusi prašymą/skundą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Jūsų duomenų tvarkymo vieta:

 1. Bendrovė saugo ir tvarko asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Jūsų asmens duomenis gali tekti perduoti į paskirties vietą už Europos Sąjungos ribų (pavyzdžiui, Norvegiją) ir juos ten saugoti. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už Europos Sąjungos ribų. Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už Europos Sąjungos ribų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Bendrovė imsis visų pagrįstai būtinų saugumo priemonių užtikrinti, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir vadovaujantis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.
 2. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų vadovaudamasi:
  • Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
  • standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija;
  • standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė institucija, atsakinga už asmens duomenų apsaugą;
  • pasinaudojusi kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai galima pagal taikomus teisės aktus.
 3. Kaip ir visų Jūsų asmens duomenų atveju, Jūs galite prašyti, kad Bendrovė pateiktų išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnį. Naudodamasis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, Jūs galite tai padaryti susisiekęs su Bendrove Privatumo politikos 2 punkte nurodytais kontaktais.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai:

 1. Mūsų partneriai yra kruopščiai atrenkami, mes reikalaujame, kad jie taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias  konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą.
 2. Nepriklausomai nuo priemonių, kurių buvo imtasi norint apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, mes negalime garantuoti absoliučios apsaugos.
 3. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasiekiate naudojantis Svetainėje esančiomis nuorodomis. Bendrovė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno, ne Bendrovei priklausančio, tinklalapio privatumo sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos:

 1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Ateityje Privatumo politika gali būti keičiama bei atnaujinama (pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, Bendrovės veiklos specifikai, tvarkomų asmens duomenų apimčiai, tvarkymo tikslams ir pan.). Todėl raginame periodiškai ją peržiūrėti ir susipažinti. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami Svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po atliktų pakeitimų, Bendrovė laikys, kad Jūs sutinkate su pakeistu reglamentavimu.